2 Sử Ký 16:10

2 Sử Ký 16:10 KTHD

Vua A-sa nổi giận khi nghe lời trách móc của Ha-na-nia nên bắt nhà tiên tri đưa vào ngục tra tấn. Đồng thời, A-sa cũng đàn áp một số người khác trong dân chúng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ