2 Sử Ký 16:1

2 Sử Ký 16:1 KTHD

Năm thứ ba mươi sáu, triều Vua A-sa, Ba-ê-sa, vua Ít-ra-ên đem quân tấn công vào Giu-đa, rồi xây đồn lũy Ra-ma để không cho ai ra vào lãnh thổ của A-sa, vua Giu-đa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ