1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:7

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:7 KTHD

Vì ban đêm người ta mới ngủ nghỉ, say sưa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ