1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4 KTHD

Tuy nhiên, thưa anh chị em, anh chị em không tối tăm đến nỗi ngày ấy đến bất ngờ như kẻ trộm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ