1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:3

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:3 KTHD

Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh” thì hủy diệt xảy đến bất ngờ như sản phụ bị quặn đau trước giờ sinh nở; họ không thể nào tránh thoát.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ