1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 KTHD

Đừng dập tắt Chúa Thánh Linh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19