1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5 KTHD

Anh chị em đã biết, chúng tôi chẳng bao giờ tăng bốc, cũng không dùng lời đường mật để che đậy lòng tham, Đức Chúa Trời chứng giám cho lòng chúng tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5