1 Sa-mu-ên 9:9

1 Sa-mu-ên 9:9 KTHD

(Thuở ấy, người Ít-ra-ên vẫn gọi tiên tri là tiên kiến. Vì vậy, khi thỉnh ý Đức Chúa Trời, người ta nói: “Hãy đi cầu hỏi vị tiên kiến.”)
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ