1 Sa-mu-ên 9:27

1 Sa-mu-ên 9:27 KTHD

Khi đi đến cuối thành, Sa-mu-ên bảo Sau-lơ cho người đầy tớ đi trước. Sau khi đầy tớ đi rồi, Sa-mu-ên nói: “Hãy đứng lại, vì tôi có sứ điệp đặc biệt của Đức Chúa Trời truyền cho ông.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ