1 Sa-mu-ên 9:13

1 Sa-mu-ên 9:13 KTHD

Nếu nhanh chân các ông sẽ gặp được nhà tiên kiến khi vào thành, trước khi ông lên đồi dự lễ. Mọi người chờ vị tiên kiến đến chúc phước cho lễ vật rồi mới ăn.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ