1 Phi-e-rơ 5:3

1 Phi-e-rơ 5:3 KTHD

Đừng áp chế ai, nhưng hãy làm gương tốt cho họ noi theo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến1 Phi-e-rơ 5:3