1 Phi-e-rơ 3:14

1 Phi-e-rơ 3:14 KTHD

Nhưng dù có đi nữa, anh chị em cũng đừng sợ họ, vì Chúa sẽ ban phước lành cho anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ