1 Phi-e-rơ 3:13

1 Phi-e-rơ 3:13 KTHD

Thường thường, chẳng ai làm hại anh chị em khi anh chị em làm điều lành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

1 Phi-e-rơ 3:13

Chia sẻ