1 Phi-e-rơ 3:12

1 Phi-e-rơ 3:12 KTHD

Vì Chúa đang theo dõi con cái Ngài, lắng nghe lời cầu nguyện họ. Nhưng Ngài ngoảnh mặt xoay lưng với người làm ác.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

1 Phi-e-rơ 3:12

Chia sẻ