1 Giăng 2:26

1 Giăng 2:26 KTHD

Ta viết những điều đó về những kẻ lừa gạt đang tìm cách dẫn các con đi lạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ