1 Giăng 2:24

1 Giăng 2:24 KTHD

Vậy, hãy vững tin những điều các con đã học từ ban đầu. Như thế, các con sẽ luôn luôn được tương giao mật thiết với Chúa Cha và Chúa Con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ