1 Cô-rinh-tô 9:16

1 Cô-rinh-tô 9:16 KTHD

Tôi chẳng có gì mà khoe khi công bố Phúc Âm, vì đó là bổn phận tôi. Không chịu công bố Phúc Âm là một thảm hoạ cho tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ