1 Cô-rinh-tô 10:7

1 Cô-rinh-tô 10:7 KTHD

Đừng thờ thần tượng như một số người xưa. Như Thánh Kinh chép: “Dân chúng ngồi ăn uống rồi đứng dậy nhảy múa.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ