1 Cô-rinh-tô 10:6

1 Cô-rinh-tô 10:6 KTHD

Những điều này đã xảy ra như lời cảnh cáo cho chúng ta, vì vậy, chúng ta đừng ham muốn những điều xấu xa như họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ