1 Cô-rinh-tô 10:5

1 Cô-rinh-tô 10:5 KTHD

Nhưng hầu hết số người đó không vâng lời Đức Chúa Trời nên phải phơi thây trong hoang mạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ