1 Cô-rinh-tô 10:4

1 Cô-rinh-tô 10:4 KTHD

đều uống một dòng nước thiêng chảy từ một vầng đá thiêng lăn theo họ. Vầng đá ấy là Chúa Cứu Thế.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ