1 Cô-rinh-tô 10:33

1 Cô-rinh-tô 10:33 KTHD

Tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng nhưng mưu lợi ích chung cho nhiều người, để họ được cứu rỗi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ