1 Cô-rinh-tô 10:30

1 Cô-rinh-tô 10:30 KTHD

Tại sao tôi đã tạ ơn Chúa khi ăn, mà còn bận lòng vì người khác nói xấu?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ