1 Cô-rinh-tô 10:3

1 Cô-rinh-tô 10:3 KTHD

Tất cả đều ăn một thức ăn thiêng liêng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ