1 Cô-rinh-tô 10:29

1 Cô-rinh-tô 10:29 KTHD

Không phải lương tâm anh chị em nhưng lương tâm người đó.) Anh chị em có thể thắc mắc tại sao hành động tự do của mình bị lương tâm người khác chi phối?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ