1 Cô-rinh-tô 10:28

1 Cô-rinh-tô 10:28 KTHD

(Tuy nhiên, nếu có người cho biết: “Đó là thức ăn đã cúng tế.” Anh chị em đừng ăn vì lợi ích cho người đó và vì lương tâm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ