1 Cô-rinh-tô 10:27

1 Cô-rinh-tô 10:27 KTHD

Nếu được người chưa tin Chúa mời ăn, và nếu anh chị em nhận lời, cứ ăn các thức ăn họ dọn lên, đừng vì lương tâm mà hỏi han gì cả.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ