1 Cô-rinh-tô 10:26

1 Cô-rinh-tô 10:26 KTHD

Vì “đất và mọi vật trên đất đều thuộc về Chúa Hằng Hữu.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ