1 Cô-rinh-tô 10:24

1 Cô-rinh-tô 10:24 KTHD

Đừng làm việc vì lợi riêng, nhưng hãy mưu lợi ích chung cho nhiều người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến1 Cô-rinh-tô 10:24