1 Cô-rinh-tô 10:23

1 Cô-rinh-tô 10:23 KTHD

Anh chị em nói: “Mọi việc tôi đều được phép làm,”—nhưng không phải mọi việc đều có ích cho anh chị em. Anh chị em còn nói: “Mọi việc tôi đều được phép làm”—nhưng không phải mọi việc đều xây dựng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ