1 Cô-rinh-tô 10:22

1 Cô-rinh-tô 10:22 KTHD

Anh chị em dám chọc Chúa ghen sao? Chúng ta sức lực là bao mà thách thức Ngài?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ