1 Cô-rinh-tô 10:21

1 Cô-rinh-tô 10:21 KTHD

Anh chị em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ác quỷ. Không thể đồng thời dự tiệc của Chúa và tiệc của ác quỷ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ