1 Cô-rinh-tô 10:20

1 Cô-rinh-tô 10:20 KTHD

nhưng những lễ vật đó cúng cho ác quỷ chứ không phải dâng cho Đức Chúa Trời. Vì thế, ăn của cúng thần tượng là dự phần với ác quỷ. Dĩ nhiên tôi không muốn anh chị em thuộc về ác quỷ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ