1 Cô-rinh-tô 10:2

1 Cô-rinh-tô 10:2 KTHD

Trong mây và dưới biển, họ đã được Môi-se làm báp-tem.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ