1 Cô-rinh-tô 10:19

1 Cô-rinh-tô 10:19 KTHD

Tôi nói thế có nghĩa gì? Thần tượng và của cúng thần tượng chẳng có giá trị gì
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ