1 Cô-rinh-tô 10:18

1 Cô-rinh-tô 10:18 KTHD

Hãy xem người Ít-ra-ên. Có phải người ăn thịt sinh tế được dự phần với bàn thờ không?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ