1 Cô-rinh-tô 10:17

1 Cô-rinh-tô 10:17 KTHD

Chúng ta dù nhiều người nhưng đều ăn chung một ổ bánh, đều thuộc về một thân thể của Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ