1 Cô-rinh-tô 10:16

1 Cô-rinh-tô 10:16 KTHD

Khi nâng chén xin Chúa ban phước lành, chúng ta không dự phần với máu Chúa Cứu Thế sao? Khi bẻ bánh tưởng niệm Chúa, chúng ta không dự phần với thân thể Chúa sao?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ