1 Cô-rinh-tô 10:15

1 Cô-rinh-tô 10:15 KTHD

Anh chị em là người khôn ngoan, xin hãy suy xét điều tôi nói.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ