1 Cô-rinh-tô 10:13

1 Cô-rinh-tô 10:13 KTHD

Anh chị em không phải đương đầu với một cám dỗ nào quá sức chịu đựng của con người. Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín, Ngài không để anh chị em bị cám dỗ quá sức đâu, nhưng trong cơn cám dỗ Ngài cũng mở lối thoát để anh chị em đủ sức chịu đựng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

1 Cô-rinh-tô 10:13

Chia sẻ