1 Cô-rinh-tô 10:12

1 Cô-rinh-tô 10:12 KTHD

Vậy, ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận để khỏi vấp ngã.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến1 Cô-rinh-tô 10:12