1 Cô-rinh-tô 10:10

1 Cô-rinh-tô 10:10 KTHD

Cũng đừng càu nhàu oán trách như họ để rồi bị thiên sứ hủy diệt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ