Rô-ma 8:28

Rô-ma 8:28 RVV11

Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Rô-ma 8:28

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnRô-ma 8:28