Rô-ma 8:28 RVV11

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnRô-ma 8:28