Khải Huyền 3:13

Khải Huyền 3:13 VIE2010

Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.’ ”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ