Thi Thiên 77:8

Thi Thiên 77:8 VIE2010

Sự nhân từ của Ngài chấm dứt mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài vĩnh viễn không còn nữa sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ