Thi Thiên 77:20

Thi Thiên 77:20 VIE2010

Chúa dùng tay Môi-se và A-rôn Để dẫn dắt dân Ngài như một đàn chiên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ