Thi Thiên 77:19

Thi Thiên 77:19 VIE2010

Con đường của Chúa ở trong biển, Các lối của Chúa ở dưới nước sâu, Còn các dấu chân Chúa không ai thấy được.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ