Thi Thiên 77:18

Thi Thiên 77:18 VIE2010

Tiếng sấm Chúa ở trong gió trốt; Tia chớp chiếu sáng thế gian; Đất chuyển động và rung rinh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ