Thi Thiên 77:16

Thi Thiên 77:16 VIE2010

Lạy Đức Chúa Trời, khi các dòng nước thấy Chúa, Phải, khi các dòng nước thấy Chúa thì sợ hãi, Và vực sâu run rẩy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ