Thi Thiên 77:15

Thi Thiên 77:15 VIE2010

Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân Ngài, Tức là con cháu của Gia-cốp và Giô-sép. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ